Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda StreamWriter.Write — (String)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje ciąg do strumienia.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public override void Write(
	string value
)

Parametry

value
Type: System.String

Ciąg do zapisu do strumienia. Jeśli value jest pusta, nie są zapisywane żadne.

Exception Condition
ObjectDisposedException

AutoFlush ma wartość true lub StreamWriter buforu jest pełny i bieżący moduł zapisujący jest zamknięty.

NotSupportedException

AutoFlush ma wartość true lub StreamWriter buforu jest pełny i nie można zapisać zawartości buforu do odpowiedniego strumienia o stałym rozmiarze, ponieważ StreamWriter znajduje się na końcu strumienia.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

Ta metoda zastępuje TextWriter.Write.

Określony String są zapisywane do odpowiedniego strumienia, chyba że przedwcześnie osiągnięto koniec strumienia.

Flush jest wywoływana automatycznie, jeżeli AutoFlush jest true. Jeśli value jest null, wpisy nie są zapisywane.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: