Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Monitorowanie aktywności

Umożliwia uzyskanie informacji o monitorowanie aktywności SQL Server procesów i wpływ na bieżące wystąpienie w te procesy SQL Server.

Monitorowanie aktywności jest okno dokumentu z zakładkami składa się z następujących okienek rozwijanej i zwijanej: Omówienie, aktywne zadania użytkownika, zasobów czeka, We/Wy pliku danych, i ostatnich kwerend drogie. Po rozwinięciu dowolne okienko monitorowanie aktywności jest kwerenda wystąpienie informacji. Po zwinięciu okienka wszystkie działania podczas badania zatrzymuje dla tego panelu. Można również rozwinąć okienek jeden lub więcej w tym samym czas do wyświetlania różnych rodzajów działalności w instancji.

Dla kolumn, które są zawarte w Aktywne zadania użytkownika, Zasobów czeka, We/Wy pliku danych, i Ostatnich kwerend drogie okienka, można dostosować wyświetlanie w następujący sposób:

  • Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij nagłówek kolumna i przeciągnij go do innej lokalizacji na Wstążce nagłówek.

  • Aby posortować kolumna, kliknij nazwę kolumna.

  • Aby filtrować jedną lub więcej kolumn, kliknij przycisk drop -niedziałający strzałkę w nagłówku kolumna, a następnie wybierz wartość.

Aby wyświetlić monitorowanie aktywności w SQL Server 2005 i SQL Server 2008, użytkownik musi mieć uprawnienie WYŚWIETL stan serwera.

Aby wyświetlić monitorowanie aktywności na SQL Server 2000 serwera, użytkownik musi mieć uprawnienia SELECT sysprocesses i syslocks tabel w master bazy danych. Aby wyświetlić tabele te uprawnienia domyślnie public rola bazy danych.

Aby ZABIĆ proces, użytkownik musi być element członkowski z sysadmin lub processadmin stałe role serwera.

To okienko zawiera następujące graficzny Wyświetla wystąpienie informacji:

Czas procesora (%)

Procent upłynęło czas który procesor spędza na wykonanie wątki czynne wystąpienia przez wszystkie procesory.

Oczekujące zadania

Numer zadania, które oczekują na zasoby procesora, pamięci lub we/wy.

Bazy danych We/Wy

Szybkość transferu w megabajtach na drugi, danych z pamięci na dysku, dysku do pamięci lub dysku do dysku.

Wsadowe żądania/s

Liczba SQL Server partii, które są odbierane przez wystąpienie.

Oprócz wystąpienie informacji, w tym okienku zapewnia również dostęp do opcji monitorowanie aktywności. Klikając prawym przyciskiem myszy Omówienie, można wybrać następujące opcje:

Interwał odświeżania

Pozwala na zestaw interwał aktualizacji Monitora aktywności. Ta opcja konfiguruje częstotliwości, w którym Monitor aktywności kwerendy wystąpienie dla nowych informacji. Kiedy interwał aktualizacji jest zestaw na 10 sekund, czas uruchamiania tych kwerend może wpłynąć na wydajność serwera.

UwagaUwaga:

Interwał aktualizacji dla ostatnich drogie kwerendy zawsze jest 30 sekund.

Wstrzymaj

Wstrzymuje działanie monitora. Obejmuje to wszystkie procesy monitorowanie aktywności.

Wznów

Monitorowanie aktywności po uruchomieniu Pause jest zaznaczone. Uruchamia wszystkie procesy monitorowanie aktywności.

Odśwież

Uzyskuje bieżące informacje Monitora aktywności przed następny interwał aktualizacji.

W tym okienku są wyświetlane informacje o aktywnego użytkownika połączenia z wystąpienie i zawiera następujące kolumny:

Identyfikator sesji

Jest unikatową liczbą całkowitą (int) przypisane do każdego połączenia użytkownika po nawiązaniu połączenia.

Proces użytkownika

Wyświetla 0 dla procesu systemowego i 1 dla procesu użytkownika. Domyślnie ustawienie filtru dla tej kolumna jest 1. Wyświetla tylko procesy użytkownika.

Identyfikator logowania

SQL Server Nazwę logowania, pod którym sesja jest aktualnie wykonywanych.

Baza danych

Nazwa bazy danych, która znajduje się we właściwościach połączenia procesów, które są aktualnie uruchomione.

Stan zadania

Stan zadania. Dla zadań w danych ośrodkach lub możliwe do uruchomienia stan zadania jest puste. W przeciwnym przypadku może to być jedna z następujących wartości:

  • Tło

  • Uruchamianie

  • Zawieszone

Polecenia

Rodzaj polecenia przetwarzane pod zadaniem.

Aplikacja

Nazwa programu aplikacji, który utworzył połączenie.

Czas oczekiwania (ms)

Czas w milisekundach, w którym to zadanie oczekuje zasób. Nie oczekuje zadanie czas oczekiwania po 0.

Poczekaj typu

Nazwa bieżącego lub ostatnio oczekiwania typu.

Oczekiwania zasobu

Nazwa zasób, który jest potrzebny.

Zablokowane przez

Jeśli są to blokowanie sesja, identyfikator sesja, która blokuje zadania.

Szef Blocker

W przypadku blokowania sesje identyfikuje sesja, powodujący, że pierwszy warunek blokowania. Wartość 1 reprezentuje głowy blocker innych sesji.

Użycie pamięci (KB)

Ilość pamięci w kilobajtach, używanego przez zadanie.

Nazwa hosta

Nazwa komputera, na którym połączenia z wystąpienie SQL Server.

Obciążenie pracą grupy

Nazwa zasobu Gubernator grupa obciążenia dla sesja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie SQL Server obciążenia pracą z Resource Governor.

W tym okienku są wyświetlane informacje o czeka na zasoby i zawiera następujące kolumny:

Poczekaj kategorii

Kategorie, w których gromadzą się oczekiwania typ statystyk. Typy poszczególnych oczekiwania są wyświetlane w Aktywne zadania użytkownika okienka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sys.dm_os_wait_stats (języka Transact-SQL).

Czas (ms/s) oczekiwania

Czas oczekiwania w milisekundach na sekundę dla wszystkich zadań, czeka na jeden lub więcej zasobów w kategorii oczekiwania od czasu ostatniego interwał aktualizacji.

Czas oczekiwania ostatnich (ms/s)

Średnia ważona oczekiwania czas w milisekundach na sekundę dla wszystkich zadań, które oczekują na jeden lub więcej zasobów w kategorii oczekiwania od czasu ostatniego interwał aktualizacji.

Średnia kelner Count

Numer zadania, które oczekują na jeden lub więcej zasobów w kategorii oczekiwania w momencie typowy podczas ostatniego interwału próbkowania.

Skumulowany czas oczekiwania (s)

Całkowita kwota czas w sekundach oczekiwały zadań dla jednego lub więcej zasobów w kategorii oczekiwania od SQL Server ostatniego uruchomienia wystąpienia, lub ponieważ DBCC SQLPERF zostało uruchomione na wystąpienie.

W tym okienku są wyświetlane informacje o plikach bazy danych w bazach danych, które należą do wystąpienie. To okienko zawiera następujące kolumny:

Baza danych

Nazwa bazy danych.

Nazwa pliku

Nazwy plików, które należą do bazy danych.

Odczyt MB/s

Ostatnie działania odczytu, w megabajtach na sekundę plik bazy danych.

Napisane MB/s

Ostatnie działania zapisu, w megabajtach na sekundę plik bazy danych.

Czas odpowiedzi (ms)

Średni czas odpowiedzi, w milisekundach, ostatnie działania odczytu i zapisu do plik bazy danych.

W tym okienku są wyświetlane informacje o najbardziej kosztowne kwerend, które zostało uruchomione na wystąpienie w ciągu ostatnich 30 sekund. Informacje pochodzą z Unii sys.dm_exec_requests i sys.dm_exec_query_statsi zawiera kwerendy w procesie i kwerend, które zakończone podczas czas okres. To okienko zawiera następujące kolumny:

Zapytanie

Kwerenda instrukcja , monitorowane.

Wykonania i min

Wykonania na minutę dla kwerendy.

CPU (ms/s)

Szybkość Procesora za pomocą kwerendy

DyskFizyczny Odczyty/s

Szybkość na sekundę Odczyty fizycznej przez kwerendę.

Logicznych/s

Szybkość na sekundę logiczne zapisy przez kwerendę.

Odczyty logicznych/s

Szybkość na sekundę Odczyty logicznych przez kwerendę.

Średni czas (ms)

Średni czas trwania w milisekundach uruchomienia tej kwerendy.

Plan Count

Liczba planów kwerend buforowaną dla tej kwerendy. Duża liczba może wskazywać na potrzebę parametryzacji kwerendy jawne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określanie zachowania parametryzacji kwerendy przy użyciu prowadnic Plan.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: