Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda Enumerable.Average<TSource> — (IEnumerable<TSource>, Func<TSource, Nullable<Single>>)

.NET Framework 4.5

Oblicza średnią z sekwencji pustych Single wartości, które są otrzymywane przez wywołanie funkcji transformacji na każdy element sekwencji wejściowych.

Przestrzeń nazw:  System.Linq
Zestaw:  System.Core (w System.Core.dll)

public static Nullable<float> Average<TSource>(
	this IEnumerable<TSource> source,
	Func<TSource, Nullable<float>> selector
)

Parametry typów

TSource

Typ elementów source.

Parametry

source
Typ: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource>
Sekwencja wartości do obliczenia średniej.
selector
Typ: System.Func<TSource, Nullable<Single>>
Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Wartość zwracana

Typ: System.Nullable<Single>
Średnia sekwencja wartości lub null, jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które wynoszą null.

Informacje dotyczące użycia

W językach Visual Basic i C# tę metodę można wywołać jako metodę wystąpienia dowolnego obiektu typu IEnumerable<TSource>. Gdy w celu wywołania tej metody jest używana składnia metody wystąpienia, należy pominąć pierwszy parametr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Metody rozszerzeń (Visual Basic) lub Metody rozszerzeń (Przewodnik programowania w języku C#).

WyjątekWarunek
ArgumentNullException

source lub selector wynosi null.

W składni wyrażenia zapytania Visual Basic, klauzula Aggregate Into Average() wywołuje Average.

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób skorzystania z Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, Int32>), aby obliczyć wartość średnią.

UwagaUwaga

W tym przykładowym kodzie jest używane przeciążenie tej przeciążonej metody, które jest inne niż przeciążenie opisane w tym temacie. Aby rozszerzyć przykład do tego tematu, należy zmienić treść funkcji selektora.


      string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

      double average = fruits.Average(s => s.Length);

      Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

      // This code produces the following output:
      //
      // The average string length is 6.5. .NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft