Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Enumerable.Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, Nullable<Single>>)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Oblicza średnią sekwencja wartości null Single wartości, które są uzyskiwane za pomocą wywołania funkcji przekształcenia na każdy element sekwencji wejściowych.

Przestrzeń nazw:   System.Linq
Zestaw:  System.Core (w System.Core.dll)

public static Nullable<float> Average<TSource>(
	this IEnumerable<TSource> source,
	Func<TSource, Nullable<float>> selector
)

Parametry

source
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości do obliczenia średniej.

selector
Type: System.Func<TSource, Nullable<Single>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Wartość zwracana

Type: System.Nullable<Single>

Średnia sekwencja wartości lub null Jeśli sekwencja źródłowa jest pusta lub zawiera tylko wartości, które są null.

Parametry typów

TSource

Typ elementów source.

Exception Condition
ArgumentNullException

source lub selector jest null.

W Visual Basic składni wyrażenia zapytania Aggregate Into Average() klauzuli tłumaczy do wywołania elementu Average.

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób używania Average<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, Int32>) do obliczenia średniej.

System_CAPS_noteUwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, zmień treść funkcji selector.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

double average = fruits.Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5. 

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 3.5
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: