SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

Struktura Boolean

.NET Framework 4.5
 

Reprezentuje wartość logiczną (true lub false) wartość.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[SerializableAttribute]
[ComVisibleAttribute(true)]
public struct Boolean : IComparable, IConvertible, IComparable<bool>, 
	IEquatable<bool>

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodCompareTo(Boolean)

Porównuje to wystąpienie na określony Boolean obiektu i zwraca wartość całkowitą, która wskazuje ich relacji względem siebie.

System_CAPS_pubmethodCompareTo(Object)

Porównuje tego wystąpienia określonego obiektu i zwraca wartość całkowitą, która wskazuje ich relacji względem siebie.

System_CAPS_pubmethodEquals(Boolean)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określonej Boolean obiektu.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.(Przesłania ValueType.Equals(Object)).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Zwraca tablicę skrótu dla tego wystąpienia. (Przesłania ValueType.GetHashCode()).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącej instancji. (Odziedziczone po: Object.)

System_CAPS_pubmethodGetTypeCode()

Zwraca TypeCode dla typu wartości Boolean.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParse(String)

Konwertuje określoną reprezentację ciągu wartości logicznych z jej Boolean równoważne, lub zgłasza wyjątek, jeśli ciąg nie jest taki sam, jak wartość Boolean.TrueString lub Boolean.FalseString.

System_CAPS_pubmethodToString()

Konwertuje wartość tego wystąpienia na jego równoważną reprezentację w postaci ciągu („True” lub „False”).(Przesłania ValueType.ToString()).

System_CAPS_pubmethodToString(IFormatProvider)

Konwertuje wartość tego wystąpienia na jego równoważną reprezentację w postaci ciągu („True” lub „False”).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParse(String, Boolean)

Próbuje przekonwertować określoną reprezentację ciągu wartości logicznych z jej Boolean równorzędne.Zwracana wartość wskazuje, czy konwersja powiodła się czy nie.

NazwaOpis
System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticFalseString

Reprezentuje wartość logiczną false jako ciąg.To pole jest tylko do odczytu.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTrueString

Reprezentuje wartość logiczną true jako ciąg.To pole jest tylko do odczytu.

NazwaOpis
System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToBoolean.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToByte.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Ta konwersja nie jest obsługiwana.Próba użycia tej metody powoduje zgłoszenie wyjątku InvalidCastException.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Ta konwersja nie jest obsługiwana.Próba użycia tej metody powoduje zgłoszenie wyjątku InvalidCastException.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Opis tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToDecimal...

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Opis tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToDouble...

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToInt16.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToInt32.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToInt64.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToSByte.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Opis tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToSingle...

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToType.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToUInt16.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToUInt32.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do bezpośredniego użycia z poziomu kodu. Aby zapoznać się z opisem tego elementu członkowskiego, zobacz IConvertible.ToUInt64.

Element Boolean wystąpienie może mieć jedną z dwóch wartości: true, lub false.

Boolean Struktury udostępnia metody, które obsługuje następujące zadania:

 • Konwertowanie wartości logicznych na ciągi znaków:ToString

 • Podczas analizy ciągów przekonwertować je na wartości logiczne: Parse iTryParse

 • Porównanie wartości: CompareTo iEquals

W następujących sekcjach opisano te zadania i inne szczegóły obciążenia:

Formatowanie wartości logicznych
Konwersja do i z wartości logicznych
Analiza wartości logicznych
Porównanie wartości logicznych
Praca z wartości logiczne jako wartości binarne
Możliwość wykonania operacji o wartości logicznych
Wartości logiczne i usługę Międzyoperacyjną

Reprezentacja ciągu Boolean ma wartość "prawda" dla true wartość lub "False" dla false wartość.Reprezentacja ciągu Boolean wartość jest definiowana za pomocą tylko do odczytu TrueString i FalseString pól.

Możesz użyć ToString metody do konwersji wartości logicznej na ciągi.Struktura logiczna zawiera dwie ToString przeciążenia: bez parametrów ToString() metody i ToString(IFormatProvider) metodę, która zawiera parametr, który kontroluje formatowania.Jednak ponieważ ten parametr jest ignorowany, dwóch przeciążenia utworzyć takie same parametry. ToString(IFormatProvider) Metody nie obsługuje uwzględnieniem kultury.

Poniższy przykład przedstawia formatowanie z ToString metody.Należy pamiętać, że w przykładzie funkcji, więc ToString niejawnie zostanie wywołana metoda.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool raining = false;
   bool busLate = true;

   Console.WriteLine("It is raining: {0}", raining);
   Console.WriteLine("The bus is late: {0}", busLate);
  }
}
// The example displays the following output:
//    It is raining: False
//    The bus is late: True

Ponieważ Boolean struktury może zawierać tylko dwie wartości, jest bardzo proste dodać niestandardowe formatowanie.Prosty niestandardowego formatowania w których inny ciąg literały są zastępowane "True" i "False", można użyć dowolnej funkcji warunkowych oceny obsługiwanych przez język, takich jak w języku C# lub w języku Visual Basic.W poniższym przykładzie użyto tej metody do formatowania Boolean wartości jako "Tak" i "Nie" zamiast "True" i "False".

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool raining = false;
   bool busLate = true;

   Console.WriteLine("It is raining: {0}", 
            raining ? "Yes" : "No");
   Console.WriteLine("The bus is late: {0}", 
            busLate ? "Yes" : "No" );
  }
}
// The example displays the following output:
//    It is raining: No
//    The bus is late: Yes

Dla bardziej złożonych formatowania operacjach niestandardowych, łącznie z uwzględnieniem kultury formatowania, można wywołać metodę String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) metody i zapewnić ICustomFormatter implementacji.Poniższy przykład implementuje ICustomFormatter i IFormatProvider interfejsy w celu zapewnienia ciągów logiczną z uwzględnieniem kultury angielski (Stany Zjednoczone), francuski (Francja) i kultury rosyjski (Rosja).

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String[] cultureNames = { "", "en-US", "fr-FR", "ru-RU" };
   foreach (var cultureName in cultureNames) {
     bool value = true;
     CultureInfo culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture(cultureName);
     BooleanFormatter formatter = new BooleanFormatter(culture);

     String result = String.Format(formatter, "Value for '{0}': {1}", culture.Name, value);
     Console.WriteLine(result);
   }
  }
}

public class BooleanFormatter : ICustomFormatter, IFormatProvider
{  
  private CultureInfo culture;

  public BooleanFormatter() : this(CultureInfo.CurrentCulture)
  { }

  public BooleanFormatter(CultureInfo culture)
  {
   this.culture = culture; 
  }

  public Object GetFormat(Type formatType)
  { 
   if (formatType == typeof(ICustomFormatter))
     return this;
   else
     return null;
  }

  public String Format(String fmt, Object arg, IFormatProvider formatProvider)
  { 
   // Exit if another format provider is used.
   if (! formatProvider.Equals(this)) return null;

   // Exit if the type to be formatted is not a Boolean
   if (! (arg is Boolean)) return null;

   bool value = (bool) arg;
   switch (culture.Name) {
     case "en-US":
      return value.ToString();
     case "fr-FR":
      if (value) 
        return "vrai";
      else
        return "faux";
     case "ru-RU":
      if (value)
        return "верно";
      else
        return "неверно";
     default:
      return value.ToString(); 
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Value for '': True
//    Value for 'en-US': True
//    Value for 'fr-FR': vrai
//    Value for 'ru-RU': верно

Opcjonalnie można użyć do definiowania ciągów logiczną określonej kultury.

Boolean Struktury implementuje IConvertible interfejsu.W związku z tym można użyć Convert klasy można wykonać konwersji między Boolean wartość i innych typ pierwotny w programie .NET Framework, lub można wywołać metodę Boolean jawne implementacje struktury.Jednak konwersji między Boolean i następujące typy nie są obsługiwane, więc odpowiedniej metody konwersji wyjątku InvalidCastException wyjątku:

Wszystkie konwersje z integralną lub zmiennoprzecinkowa liczb na wartości logiczne Konwertuj niezerowe wartości do true i zerowej wartości do false.Poniższy przykład przedstawia to wywołując wybranego przeciążenia Convert.ToBoolean klasy.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Byte byteValue = 12;
   Console.WriteLine(Convert.ToBoolean(byteValue));
   Byte byteValue2 = 0;
   Console.WriteLine(Convert.ToBoolean(byteValue2));
   int intValue = -16345;
   Console.WriteLine(Convert.ToBoolean(intValue));
   long longValue = 945;
   Console.WriteLine(Convert.ToBoolean(longValue));
   SByte sbyteValue = -12;
   Console.WriteLine(Convert.ToBoolean(sbyteValue));
   double dblValue = 0;
   Console.WriteLine(Convert.ToBoolean(dblValue));
   float sngValue = .0001f;
   Console.WriteLine(Convert.ToBoolean(sngValue));
  }
}
// The example displays the following output:
//    True
//    False
//    True
//    True
//    True
//    False
//    True

Podczas konwertowania wartości zmiennoprzecinkowych na wartości logiczne, metody konwersji wykonać dokładnego porównania o wartości zero.Wartość zmiennoprzecinkowa utraciła dokładności, wynik może być nieoczekiwany.Jest to pokazano w następującym przykładzie, w którym Double zmiennej, której wartość powinna wynosić zero jest konwertowana na wartość logiczną.Jak pokazano w przykładzie, wynikiem jest true ponieważ powtarzany modyfikacje 0,2 powoduje utratę precyzji.

Podczas konwersji z wyrażenie logiczne wartości liczbowe, metody konwersji Convert konwersji klasy true 1 i false na 0.Funkcje konwersji języka Visual Basic przekonwertować true do 255 albo (w przypadku konwersji do Byte wartości) lub wartość -1 (dla wszystkich innych konwersji numeryczne).Poniższy przykład konwertuje true na wartości liczbowe za pomocą Convert metody, a w przypadku przykład Visual Basic, za pomocą operatora konwersji Visual Basic języka własne.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool flag = true;

   byte byteValue;  
   byteValue = Convert.ToByte(flag);
   Console.WriteLine("{0} -> {1}", flag, byteValue);     

   sbyte sbyteValue;
   sbyteValue = Convert.ToSByte(flag);
   Console.WriteLine("{0} -> {1}", flag, sbyteValue);     

   double dblValue;
   dblValue = Convert.ToDouble(flag);
   Console.WriteLine("{0} -> {1}", flag, dblValue);     

   int intValue;
   intValue = Convert.ToInt32(flag);
   Console.WriteLine("{0} -> {1}", flag, intValue);     
  }
}
// The example displays the following output:
//    True -> 1
//    True -> 1
//    True -> 1
//    True -> 1

W przypadku konwersji z Boolean wartości parametrów, zobacz formatowania wartości logicznych sekcji.W przypadku konwersji z ciągów w celu Boolean wartości, zobacz analizy wartości logicznych sekcji.

Boolean Struktury zawiera dwie metody statyczne, analizowania, Parse i TryParse, który przekonwertowania ciągu na wartość logiczną.Wartość logiczną reprezentację ciągu jest definiowana za pomocą równoważnych bez uwzględniania wielkości liter, wartości TrueString i FalseString pola, które są "True" i "False", odpowiednio.Innymi słowy tylko ciągi pomyślnie przeanalizować są "True", "False", "true", "false" lub równoważne niektóre wielkie i małe litery.Nie można pomyślnie przeanalizować numeryczne ciągi takie jak "0" lub "1".Początkowe i końcowe białe znaki nie jest uwzględniana podczas porównywania ciągów.

W poniższym przykładzie użyto Parse i TryParse metody do przeanalizowania liczba ciągów.Należy zauważyć, że tylko bez uwzględniania wielkości liter równoważnych "True" i "False" może pomyślnie przeanalizowane.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] values = { null, String.Empty, "True", "False", 
             "true", "false", "  true  ", 
              "TrUe", "fAlSe", "fa lse", "0", 
             "1", "-1", "string" };
   // Parse strings using the Boolean.Parse method.          
   foreach (var value in values) {
     try {
      bool flag = Boolean.Parse(value);
      Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, flag);
     }
     catch (ArgumentException) {
      Console.WriteLine("Cannot parse a null string.");
     }  
     catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("Cannot parse '{0}'.", value);
     }     
   }
   Console.WriteLine();
   // Parse strings using the Boolean.TryParse method.          
   foreach (var value in values) {
     bool flag = false;
     if (Boolean.TryParse(value, out flag))
      Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, flag);
     else
      Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value);
   }                   
  }
}
// The example displays the following output:
//    Cannot parse a null string.
//    Cannot parse ''.
//    'True' --> True
//    'False' --> False
//    'true' --> True
//    'false' --> False
//    '  true  ' --> True
//    'TrUe' --> True
//    'fAlSe' --> False
//    Cannot parse 'fa lse'.
//    Cannot parse '0'.
//    Cannot parse '1'.
//    Cannot parse '-1'.
//    Cannot parse 'string'.
//    
//    Unable to parse ''
//    Unable to parse ''
//    'True' --> True
//    'False' --> False
//    'true' --> True
//    'false' --> False
//    '  true  ' --> True
//    'TrUe' --> True
//    'fAlSe' --> False
//    Cannot parse 'fa lse'.
//    Unable to parse '0'
//    Unable to parse '1'
//    Unable to parse '-1'
//    Unable to parse 'string'

Jeśli programowania w języku Visual Basic można użyć CBool funkcji można przekonwertować na wartość logiczną reprezentację ciągu liczbą. "0" jest konwertowana na false, i reprezentację ciągu dowolną wartość inną niż zero jest konwertowana na true.Jeśli użytkownik nie są programowania w języku Visual Basic, należy przekonwertować liczbowego ciągu na liczbę przed przekonwertowaniem jej na wartość logiczną.Poniższy przykład przedstawia to konwertując tablicy liczb całkowitych wartości logicznych.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String[] values = { "09", "12.6", "0", "-13 " };
   foreach (var value in values) {
     bool success, result;
     int number; 
     success = Int32.TryParse(value, out number);
     if (success) {
      // The method throws no exceptions.
      result = Convert.ToBoolean(number);
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}", value, result);
     }
     else {
      Console.WriteLine("Unable to convert '{0}'", value); 
     }     
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted '09' to True
//    Unable to convert '12.6'
//    Converted '0' to False
//    Converted '-13 ' to True

Ponieważ wartości logicznych są albo true lub false, ma powodu małe jawnie wywołać CompareTo metodę, która wskazuje, czy wystąpienie jest większa niż mniejsza niż, lub równa określonej wartości.Zwykle, aby porównać dwie zmienne typu Boolean, należy wywołać Equals metody lub za pomocą operatora równości w określonym języku.

Jednak zużycia do porównania z wartością logiczną literału wartość logiczna true lub false, nie jest konieczności jawnego porównanie, ponieważ wynik oceny wartość logiczną jest ta wartość logiczną.Na przykład wyrażenia

if (booleanValue) {

and

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool[] hasServiceCharges = { true, false };
   Decimal subtotal = 120.62m;
   Decimal shippingCharge = 2.50m;
   Decimal serviceCharge = 5.00m;

   foreach (var hasServiceCharge in hasServiceCharges) {
     Decimal total = subtotal + shippingCharge + 
                (hasServiceCharge ? serviceCharge : 0);
     Console.WriteLine("hasServiceCharge = {1}: The total is {0:C2}.", 
              total, hasServiceCharge);            
   }
  }
}
// The example displays output like the following:
//    hasServiceCharge = True: The total is $128.12.
//    hasServiceCharge = False: The total is $123.12.

są równoważne, a drugą jest bardziej compact.Jednak obie techniki oferuje porównywanie wydajności.

Wartość logiczna zajmuje jednego bajtu pamięci, jak C# pokazano na przykładzie.Przykład musi być kompilowana z /unsafe przełącznika.

using System;

public struct BoolStruct
{
  public bool flag1;
  public bool flag2;
  public bool flag3;
  public bool flag4;
  public bool flag5;
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   unsafe {
     BoolStruct b = new BoolStruct();
     bool* addr = (bool*) &b;
     Console.WriteLine("Size of BoolStruct: {0}", sizeof(BoolStruct));
     Console.WriteLine("Field offsets:");
     Console.WriteLine("  flag1: {0}", (bool*) &b.flag1 - addr);
     Console.WriteLine("  flag1: {0}", (bool*) &b.flag2 - addr);
     Console.WriteLine("  flag1: {0}", (bool*) &b.flag3 - addr);
     Console.WriteLine("  flag1: {0}", (bool*) &b.flag4 - addr);
     Console.WriteLine("  flag1: {0}", (bool*) &b.flag5 - addr);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Size of BoolStruct: 5
//    Field offsets:
//     flag1: 0
//     flag1: 1
//     flag1: 2
//     flag1: 3
//     flag1: 4

Bitowe niskiego kolejność bajtów jest używana do reprezentowania jego wartość.Reprezentuje wartość 1 true; reprezentuje wartość 0 false.

System_CAPS_warningOstrzeżenie

Można użyć System.Collections.Specialized.BitVector32 struktury, aby pracować z zestawów wartości logicznych.

Wartość logiczna można przekonwertować na jej reprezentację binarne przez wywołanie metody BitConverter.GetBytes(Boolean) metody.Metoda zwraca tablicę bajtową o jeden element.Aby przywrócić wartość logiczną z jego reprezentacja binarna, można wywołać metodę BitConverter.ToBoolean(Byte[], Int32) metody.

Następujące wywołania przykładem BitConverter.GetBytes metody można przekonwertować na wartość logiczną reprezentację binarny i wyświetla wszystkie bity wartości, a następnie wywołania BitConverter.ToBoolean metody można przywrócić wartości z jego reprezentacja binarna.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool[] flags = { true, false };
   foreach (var flag in flags) {
     // Get binary representation of flag.
     Byte value = BitConverter.GetBytes(flag)[0];
     Console.WriteLine("Original value: {0}", flag);
     Console.WriteLine("Binary value:  {0} ({1})", value, 
              GetBinaryString(value));
     // Restore the flag from its binary representation.
     bool newFlag = BitConverter.ToBoolean( new Byte[] { value }, 0);
     Console.WriteLine("Restored value: {0}\n", flag);
   }
  }

  private static string GetBinaryString(Byte value)
  {
   String retVal = Convert.ToString(value, 2);
   return new String('0', 8 - retVal.Length) + retVal;
  }
}
// The example displays the following output:
//    Original value: True
//    Binary value:  1 (00000001)
//    Restored value: True
//    
//    Original value: False
//    Binary value:  0 (00000000)
//    Restored value: False

W tej części przedstawiono wartości jak logiczne są używane w aplikacjach.Pierwsza sekcja zawiera informacje jako flagi.Drugi przedstawia jego stosowanie operacje arytmetyczne.

Wartości logiczne jako flagi

Zmienne typu Boolean są najczęściej używane jako flagi, w celu zasygnalizowania obecności lub braku niektórych warunków.Na przykład w String.Compare(String, String, Boolean) metoda, ostatni parametr, ignoreCase, jest flagę wskazującą, czy porównania dwóch ciągów jest uwzględniana wielkość liter (ignoreCase jest true) lub rozróżniana wielkość liter (ignoreCase jest false).Następnie można oszacować wartość flagi w instrukcję warunkową.

W poniższym przykładzie użyto aplikacji konsoli prosty przedstawiający zastosowanie logiczną zmiennych jako flagi.Aplikacja akceptuje parametry wiersza polecenia, umożliwiających nastąpi przekierowanie do określonego pliku danych wyjściowych ( /f Przełącz), dzięki której dane wyjściowe mają być wysyłane do określonego pliku i konsoli ( /b Przełącz).Aplikacja określa flagę o nazwie isRedirected do określają, czy dane wyjściowe jest wysyłany do pliku, a flaga o nazwie isBoth aby wskazać, że dane wyjściowe powinny być wysyłane do konsoli.

using System;
using System.IO;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Initialize flag variables.
   bool isRedirected = false;
   bool isBoth = false; 
   String fileName = "";
   StreamWriter sw = null;

   // Get any command line arguments.
   String[] args = Environment.GetCommandLineArgs();
   // Handle any arguments.
   if (args.Length > 1) { 
     for (int ctr = 1; ctr < args.Length; ctr++) {
      String arg = args[ctr];
      if (arg.StartsWith("/") || arg.StartsWith("-")) {
        switch (arg.Substring(1).ToLower())
        {
         case "f":
           isRedirected = true;
           if (args.Length < ctr + 2) {
            ShowSyntax("The /f switch must be followed by a filename.");
            return;
           }
           fileName = args[ctr + 1];
           ctr++;
           break;
         case "b":
           isBoth = true;
           break;
         default:
           ShowSyntax(String.Format("The {0} switch is not supported", 
                       args[ctr]));
           return;
        }
      }  
     }
   }

   // If isBoth is True, isRedirected must be True.
   if (isBoth && ! isRedirected) { 
     ShowSyntax("The /f switch must be used if /b is used.");
     return;
   }

   // Handle output.
   if (isRedirected) {
     sw = new StreamWriter(fileName); 
     if (!isBoth)
      Console.SetOut(sw); 
   }   
   String msg = String.Format("Application began at {0}", DateTime.Now);
   Console.WriteLine(msg);
   if (isBoth) sw.WriteLine(msg);
   Thread.Sleep(5000);
   msg = String.Format("Application ended normally at {0}", DateTime.Now);
   Console.WriteLine(msg);
   if (isBoth) sw.WriteLine(msg);
   if (isRedirected) sw.Close();
  }

  private static void ShowSyntax(String errMsg)
  {
   Console.WriteLine(errMsg);
   Console.WriteLine("\nSyntax: Example [[/f <filename> [/b]]\n");
  }
}

Wartości logiczne i operacje arytmetyczne

Wartość logiczna jest czasami używana było wskazywać obecność warunek, który wyzwala obliczeń matematycznych.Na przykład hasShippingCharge zmienna może służyć jako Flaga wskazująca, czy do dodania do kwota faktury koszty wysyłki.

Ponieważ operacja o false wartość nie ma wpływu na wynik operacji, nie jest konieczne konwersji wartości logicznej na integralną wartość używana w operacjach matematycznych.Zamiast tego można użyć logiki warunkowych.

Poniższy przykład oblicza odpowiednią ilością składający się z sumę częściową, opłaty transportowej i opcjonalnie opłatą usługi. hasServiceCharge Zmiennej określa, czy jest stosowane opłaty usługi.Zamiast konwertowania hasServiceCharge wartość liczbową i pomnożenie jej przez kwoty opłaty usługi w przykładzie użyto warunkowych logiki do dodania kwoty opłaty, jeśli to możliwe.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool[] hasServiceCharges = { true, false };
   Decimal subtotal = 120.62m;
   Decimal shippingCharge = 2.50m;
   Decimal serviceCharge = 5.00m;

   foreach (var hasServiceCharge in hasServiceCharges) {
     Decimal total = subtotal + shippingCharge + 
                (hasServiceCharge ? serviceCharge : 0);
     Console.WriteLine("hasServiceCharge = {1}: The total is {0:C2}.", 
              total, hasServiceCharge);            
   }
  }
}
// The example displays output like the following:
//    hasServiceCharge = True: The total is $128.12.
//    hasServiceCharge = False: The total is $123.12.

Wartości logiczne i usługę międzyoperacyjną

Gdy skierowanie podstawowe typy danych w modelu COM jest zazwyczaj bezpośrednia, Boolean wyjątek jest typ danych.Można zastosować MarshalAsAttribute atrybut do organizowania Boolean typu się na którykolwiek z następujących oświadczeń:

Typ wyliczeniowy

Format niezarządzane

UnmanagedType.Bool

Wartość całkowitą 4 bajtów, gdzie oznacza dowolną wartość niezerową true oraz 0 reprezentuje false.Jest to domyślny format Boolean pola w strukturze i Boolean wywołania wywołania parametr na platformie.

UnmanagedType.U1

Wartość 1-bajtowa liczba całkowita, gdzie 1 oznacza true oraz 0 reprezentuje false.

UnmanagedType.VariantBool

Wartość 2-bajtowa liczba całkowita, gdzie wartość -1 oznacza true oraz 0 reprezentuje false.Jest to domyślny format Boolean parametr w modelu COM współdziałania wywołań.

Universal Windows Platform
Dostêpne od 4.5
.NET Framework
Dostêpne od 1.1
Portable Class Library
Obsługiwane w: portable .NET platforms
Silverlight
Dostêpne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostêpne od 7.0
Windows Phone
Dostêpne od 8.1

Wszystkie elementy członkowskie tego typu są bezpieczne wątkowo.Elementy członkowskie, które na pierwszy rzut oka modyfikują stan wystąpienia, w rzeczywistości zwracają nowe wystąpienie zainicjowane z nową wartością.Podobnie jak w przypadku innych typów odczytywanie i zapisywanie w udostępnionej zmiennej, która zawiera wystąpienie tego typu, musi być chronione przez blokadę w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wątków.

Powrót do początku
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft