SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudQueueClient.GetQueueReference Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets a reference to the queue at the specified address.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As CloudQueueClient
Dim queueAddress As String
Dim returnValue As CloudQueue

returnValue = instance.GetQueueReference(queueAddress)

public CloudQueue GetQueueReference (
	string queueAddress
)

Parameters

queueAddress

Type: System.String

Either the name of the queue, or the absolute URI to the queue.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.CloudQueue

A reference to the queue.

The following code example gets a reference to a queue and creates it if it does not exist.

static void CreateQueue(Uri queueEndpoint, string accountName, string accountKey)
{
  //Create service client for credentialed access to the Queue service.
  CloudQueueClient queueClient = new CloudQueueClient(queueEndpoint, new StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, accountKey));

  //Get a reference to a queue in this storage account.
  CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

  //Check whether the queue exists, and create it if it does not.
  if (!queue.Exists())
  {
    queue.Create();
  }
}

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft