SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobProperties.ContentType Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets or sets the content-type value stored for the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As BlobProperties
Dim value As String

value = instance.ContentType

instance.ContentType = value

public string ContentType { get; set; }

Property Value

The blob's content-type value.

If this property has not been set for the blob, it returns null.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft