SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudStorageAccount.UseV1MD5 Property

Updated: May 15, 2014

Gets or sets a value indicating whether the FISMA MD5 setting will be used.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public:
static property bool UseV1MD5 {
	bool get ();
	void set (bool value);
}

Property Value

false to use the FISMA MD5 setting; true to use the .NET default implementation.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft