SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionDescription.AutoDeleteOnIdle Property

 

Gets or sets the TimeSpan idle interval after which the subscription is automatically deleted. The minimum duration is 5 minutes.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan AutoDeleteOnIdle { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

The auto delete on idle time span for the subscription.

The subscription is deleted if no receive operation is performed for this subscription for the duration specified in the AutoDeleteOnIdle property.

Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft