SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessagingFactorySettings.OperationTimeout Property

 

Gets or sets the TimeSpan that specifies how long the messaging operation has to complete before timing out.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan OperationTimeout { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

The TimeSpan that specifies how long the messaging operation has to complete before timing out. The default value is one minute.

Exception Condition
ArgumentNullException

A null is set; for example, a nullable TimeSpan.

ArgumentOutOfRangeException

A zero or negative TimeSpan is set.

Return to top
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2016 Microsoft