SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BrokeredMessage.ExpiresAtUtc Property

Gets the date and time in UTC at which the message is set to expire.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

'Deklaracja
Public ReadOnly Property ExpiresAtUtc As DateTime
	Get
'Użycie
Dim instance As BrokeredMessage
Dim value As DateTime

value = instance.ExpiresAtUtc

Property Value

Type: System.DateTime
The message expiration time in UTC.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

If the message has not been delivered by ServerBus.

After the expiration time the message will be dead lettered if dead lettering is turned on, otherwise the message will be discarded from the system.

See EnableDeadLetteringOnMessageExpiration and EnableDeadLetteringOnMessageExpiration to learn more about how to control dead lettering setting for Queues and Subscriptions respectively.

See TimeToLive to learn more about configuring message TTL.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft