SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceAvailability Class

Represents the availability of the given service namespace.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Management.NamespaceAvailability

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Management
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[DataContractAttribute(Name = "NamespaceAvailability", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class NamespaceAvailability : IExtensibleDataObject

The NamespaceAvailability type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodNamespaceAvailabilityInitializes a new instance of the NamespaceAvailability class.
Top

  NameDescription
Public propertyAvailableGets or sets whether the namespace is available.
Public propertyExtensionDataGets or sets the extension data object associated with the namespace.
Public propertyReasonGets or sets the reason for unavailability of a namespace.
Public propertyReasonDetailGets or sets the detailed info regarding the reason associated with the namespace.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Public fieldStatic memberSerializerThe data contract serializer.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft