SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobRequest.AddConditional Method (HttpWebRequest, ConditionHeaderKind, String)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Adds a conditional header to the request.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim request As HttpWebRequest
Dim header As ConditionHeaderKind
Dim etag As String

BlobRequest.AddConditional(request, header, etag)

'Deklaracja
Public Shared Sub AddConditional ( _
	request As HttpWebRequest, _
	header As ConditionHeaderKind, _
	etag As String _
)

Parameters

request

Type: System.Net.HttpWebRequest

The web request.

header

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.Protocol.ConditionHeaderKind

The type of conditional header to add.

etag

Type: System.String

The blob's ETag.

For more details about this API, see the topics on the equivalent REST APIs in See Also > Other Resources.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft