SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał
Information
The topic you requested is included in another documentation set. For convenience, it's displayed below. Choose Switch to see the topic in its original location.

Metoda Enumerable.Min<TSource> — (IEnumerable<TSource>)

.NET Framework 4.5

Zwraca minimalną wartość w sekwencji rodzajowy.

Przestrzeń nazw:  System.Linq
Zestaw:  System.Core (w System.Core.dll)

public static TSource Min<TSource>(
	this IEnumerable<TSource> source
)

Parametry typów

TSource

Typ elementów source.

Parametry

source
Typ: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource>
Kolejność wartości do określenia wartości minimalnej.

Wartość zwracana

Typ: TSource
Minimalna wartość w sekwencji.

Informacje dotyczące użycia

W językach Visual Basic i C# tę metodę można wywołać jako metodę wystąpienia dowolnego obiektu typu IEnumerable<TSource>. Gdy w celu wywołania tej metody jest używana składnia metody wystąpienia, należy pominąć pierwszy parametr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Metody rozszerzeń (Visual Basic) lub Metody rozszerzeń (Przewodnik programowania w języku C#).

WyjątekWarunek
ArgumentNullException

source wynosi null.

Jeśli typ TSource implementuje IComparable<T>, ta metoda polega na porównywaniu wartości że wprowadzenie w życie. Inaczej, jeśli typ TSource implementuje IComparable, że wprowadzenie w życie służy do porównywania wartości.

Jeśli TSource jest typem odwołania i sekwencji źródłowej jest pusty lub zawiera tylko wartości, które są null, ta funkcja zwraca null.

W składni wyrażenia zapytania Visual Basic, klauzula Aggregate Into Min() wywołuje Min.

Poniższy przykład kodu pokazuje sposób użycia Min<TSource>(IEnumerable<TSource>) do określenia minimalnej wartości w sekwencji IComparable<T> obiektów.


      /// <summary>
      /// This class implements IComparable in order to 
      /// be able to compare different Pet objects.
      /// </summary>
      class Pet : IComparable<Pet>
      {
        public string Name { get; set; }
        public int Age { get; set; }

        /// <summary>
        /// Compares this Pet's age to another Pet's age.
        /// </summary>
        /// <param name="other">The Pet to compare this Pet to.</param>
        /// <returns>-1 if this Pet's age is smaller, 
        /// 0 if the Pets' ages are equal, or 
        /// 1 if this Pet's age is greater.</returns>
        int IComparable<Pet>.CompareTo(Pet other)
        {
          if (other.Age > this.Age)
            return -1;
          else if (other.Age == this.Age)
            return 0;
          else
            return 1;
        }
      }

      public static void MinEx3()
      {
        Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
                new Pet { Name="Boots", Age=4 },
                new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

        Pet min = pets.Min();

        Console.WriteLine(
          "The 'minimum' animal is {0}.",
          min.Name);
      }

      /*
       This code produces the following output:

       The 'minimum' animal is Whiskers.
      */.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft