Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda MessageBox.Show — (String, String)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Wyświetla okno komunikatu z określonym tekstem i podpis.

Przestrzeń nazw:   System.Windows.Forms
Zestaw:  System.Windows.Forms (w System.Windows.Forms.dll)

public static DialogResult Show(
	string text,
	string caption
)

Parametry

text
Type: System.String

Tekst do wyświetlenia w oknie komunikatu.

caption
Type: System.String

Tekst wyświetlany na pasku tytułu okna komunikatu.

Wartość zwracana

Type: System.Windows.Forms.DialogResult

Jeden z DialogResult wartości.

Domyślnie są wyświetlane w oknie komunikatu OK przycisku.

UIPermission

for safe subwindows to call this method. Associated enumeration: F:System.Security.Permissions.UIPermissionWindow.SafeSubWindows

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: