Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Porady: dodawanie ikon aplikacji do elementu TaskBar za pomocą składnika NotifyIcon formularzy systemu Windows
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Porady: dodawanie ikon aplikacji do elementu TaskBar za pomocą składnika NotifyIcon formularzy systemu Windows

.NET Framework 4.5

Windows Forms NotifyIcon składnik Wyświetla pojedynczą ikonę w obszar powiadomień stanu na pasku zadań. Aby wyświetlić wiele ikon w obszar powiadomień, musi mieć wiele NotifyIcon elementów formularza. Aby ustawić ikonę wyświetlaną dla formantu, należy użyć Icon właściwości. Można także napisać kod DoubleClick programu obsługi zdarzeń, tak że coś się stanie, gdy użytkownik kliknie dwukrotnie ikonę. Na przykład może wprowadzić okno dialogowe wyświetlane dla użytkownika skonfigurować proces tła, reprezentowane przez ikonę.

Uwaga Uwaga

NotifyIcon Składnik jest używany wyłącznie w celach notyfikacji do ostrzegania użytkowników, którzy Akcja lub zdarzenie miało miejsce lub nastąpiła zmiana statusu jakiegoś. Należy używać menu, paski narzędzi i inne elementy interfejsu użytkownika dla standardowych interakcji z aplikacjami.

Aby ustawić ikonę

 1. Przypisanie wartości do Icon właściwości. Wartość musi być typu System.Drawing.Icon i mogą być załadowane z pliku .ico. Plik ikony można określić w kodzie lub klikając przycisk wielokropka (VisualStudioEllipsesButton screenshot) obok Icon właściwość w Właściwości okna, a następnie wybierając plik w Otwórz pojawi się okno dialogowe.

 2. Ustaw Visible właściwość, aby true.

 3. Ustaw Text właściwość, aby odpowiedni ciąg etykietka narzędzia.

  W poniższym przykładzie kodu ustawiony jest położenie ikony ścieżkę Moje dokumenty folder. Lokalizacja ta jest używana, ponieważ można przyjąć, że większość komputerów z systemem operacyjnym Windows będzie zawierał ten folder. Wybieranie lokalizacji to umożliwia także użytkownikom z poziomami dostępu minimalny system bezpiecznie uruchomić aplikację. Poniższy przykład wymaga formularza z NotifyIcon kontroli już dodany. Wymaga również plik ikony o nazwie Icon.ico.

  [Programu Visual Basic]

  ' You should replace the bold icon in the sample below
  ' with an icon of your own choosing.
  NotifyIcon1.Icon = New _ 
    System.Drawing.Icon(System.Environment.GetFolderPath _
    (System.Environment.SpecialFolder.Personal) _
    & "\Icon.ico")
  NotifyIcon1.Visible = True
  NotifyIcon1.Text = "Antivirus program"
  
  

  [C#]

  // You should replace the bold icon in the sample below
  // with an icon of your own choosing.
  // Note the escape character used (@) when specifying the path.
  notifyIcon1.Icon = 
    new System.Drawing.Icon (System.Environment.GetFolderPath
    (System.Environment.SpecialFolder.Personal)
    + @"\Icon.ico");
  notifyIcon1.Visible = true;
  notifyIcon1.Text = "Antivirus program";
  
  

  [cpp]

  // You should replace the bold icon in the sample below
  // with an icon of your own choosing.
  notifyIcon1->Icon = gcnew 
    System::Drawing::Icon(String::Concat
    (System::Environment::GetFolderPath
    (System::Environment::SpecialFolder::Personal),
    "\\Icon.ico"));
  notifyIcon1->Visible = true;
  notifyIcon1->Text = "Antivirus program";
  
Pokaż:
© 2015 Microsoft