AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY

Microsoft zapewnia dostęp do różnorodnych zasobów tej witryny, w tym do dokumentacji, fotografii, filmów wideo lub innych treści graficznych, tekstowych lub audiowizualnych („Treści”), oprogramowania i kodu komputerowego, w tym narzędzi dla deweloperów oraz kodu przykładowego („Oprogramowanie”), forów oraz innych usług („Usługi”).  Treści, Oprogramowanie, Usługi oraz inne elementy niniejszej witryny podlegają następującym Warunkom Korzystania z Witryny.  Microsoft zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszych Warunków Korzystania z Witryny w dowolnym momencie i bez powiadomienia.  Aby zapoznać się z obowiązującą, najbardziej aktualną wersją Warunków Korzystania z Witryny, należy kliknąć stosowne łącze u dołu każdej strony internetowej Microsoft.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny lub korzysta z niej, zgadza się przestrzegać postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Witryny.  Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Witryny, nie może uzyskiwać dostępu do tej witryny ani z niej korzystać.  

Początek strony

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W Oświadczeniu o Ochronie Prywatności przedstawiono zasady dotyczące gromadzenia i korzystania z informacji należących do użytkownika.  

Początek strony

INTERFEJSY PROGRAMOWANIA APLIKACJI

W niniejszej witrynie Microsoft publikuje informacje o wielu interfejsach programowania aplikacji („interfejsach API”).  Microsoft nie będzie dochodzić swoich praw patentowych do interfejsów API, jeśli interfejsy te zostaną wywołane w celu skorzystania z usług produktów Microsoft wyświetlających takie interfejsy. 

Początek strony

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie udostępniane do pobrania z witryny jest chronione prawami autorskimi Microsoft lub dostawców Microsoft. Korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej towarzyszącej lub zawartej w Oprogramowaniu.  

Jeśli Oprogramowanie zawiera uwagę dotyczącą praw autorskich lub podobne określenie własności wskazujące na fakt, że Oprogramowanie jest własnością podmiotu innego niż Microsoft, oraz jeśli Oprogramowaniu towarzyszy osobna umowa licencyjna, wówczas licencja na takie Oprogramowanie jest udzielana przez taki podmiot, a nie przez Microsoft, i Microsoft nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani domniemanych praw własności intelektualnej dotyczących tego Oprogramowania. 

Jeśli udostępnianemu w niniejszej witrynie przez Microsoft Oprogramowaniu oznaczonemu jako „próbne” lub „przykładowe” nie towarzyszy stosowna umowa licencyjna, wówczas użytkownik uzyskuje na to Oprogramowanie licencję na warunkach określonych w Ograniczonej Licencji Publicznej Microsoft.  

Jeśli udostępnianemu w niniejszej witrynie przez Microsoft innemu Oprogramowaniu nie towarzyszy stosowna umowa licencyjna, wówczas użytkownik może korzystać z tego Oprogramowania wyłącznie w celu projektowania, opracowywania lub testowania programów użytkownika uruchamianych z produktami i usługami Microsoft. 

Początek strony

TREŚCI

Treści są chronione prawem autorskim Microsoft i dostawców Microsoft. Korzystanie z Treści podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej towarzyszącej takim Treściom lub zawartej w takich Treściach.

Jeśli udostępnianym w niniejszej witrynie Treściom nie towarzyszy stosowna umowa licencyjna, wówczas użytkownik może wykonać uzasadnioną liczbę kopii tych Treści na własny użytek związany z projektowaniem, opracowywaniem lub testowaniem oprogramowania, produktów i usług użytkownika. Użytkownik musi umieszczać poniższą uwagę dotyczącą praw autorskich we wszystkich kopiach Treści oraz zapewnić, aby zarówno ta uwaga, jak i niniejsze zezwolenie były w ramach tych kopii widoczne. 

Akredytowane instytucje edukacyjne, w tym prywatne lub publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, szkoły wyższe i uniwersytety, mogą pobierać i reprodukować Treści w celu ich rozpowszechniania w salach lekcyjnych dla potrzeb edukacyjnych. Publikowanie lub rozpowszechnianie Treści poza salą lekcyjną wymaga uzyskania stosownej zgody na piśmie.  

Z wyjątkiem przypadków przedstawionych w powyższej części tego punktu witryna nie może być kopiowana, imitowana, publikowana, przesyłana, transmitowana ani rozpowszechniana w całości ani w części.  

Początek strony

TREŚCI DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA ZAPROSZONYCH UCZESTNIKÓW

Niektóre obszary witryny są udostępniane tylko użytkownikom zaproszonym, np. użytkownikom zaproszonym do udziału w programie opiniowania wersji wstępnych Oprogramowania. Wszelkie informacje zawarte w tych obszarach witryny lub dotyczące Treści lub Oprogramowania dostępnych w tych obszarach witryny to informacje poufne należące do Microsoft. W przypadku wejścia w posiadanie informacji poufnych nie można ich ujawniać osobom trzecim przez okres 5 lat. Ograniczenie to nie dotyczy informacji, które są lub stały się ogólnie dostępne bez naruszenia tego ograniczenia, informacji otrzymanych zgodnie z prawem przez stronę otrzymującą takie informacje bez obowiązku zachowania przez nią poufności takich informacji, informacji otrzymanych z innego źródła, które zgodnie z prawem może udostępniać takie informacje bez zobowiązania do zachowania poufności, lub informacji uzyskanych niezależnie. Użytkownik może ujawnić niniejsze informacje poufne, jeśli zostanie do tego zobowiązany na mocy orzeczenia sądu lub mającej moc prawną decyzji innego organu państwowego W takim przypadku użytkownik musi zapewnić sobie najlepszą możliwą ochronę i dołożyć wszelkich starań, aby w miarę możliwości powiadomić Microsoft odpowiednio wcześniej o zobowiązaniu do ujawnienia informacji w celu umożliwienia Microsoft skorzystania ze środka odwoławczego

Początek strony

UWAGI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, TREŚCI, INTERFEJSÓW API, USŁUG ORAZ INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W TEJ WITRYNIE

OPROGRAMOWANIE, TREŚCI, INTERFEJSY API, USŁUGI I INFORMACJE DOSTĘPNE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SĄ OBJĘTE EWENTUALNĄ RĘKOJMIĄ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI OSOBNEJ UMOWY DOTYCZĄCEJ ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA LUB ODPOWIEDNICH TREŚCI, INTERFEJSÓW API, USŁUG I INFORMACJI.  O ILE TAKA EWENTUALNA OSOBNA UMOWA NIE STANOWI INACZEJ, MICROSOFT CORPORATION ORAZ ODPOWIEDNI DOSTAWCY MICROSOFT CORPORATION NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH RĘKOJMI LUB ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, TREŚCI, INTERFEJSÓW API, USŁUG I INFORMACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH RĘKOJMI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, PRAWA WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH.

NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY TO UMOWNEJ, Z TYTUŁU NIEDBALSTWA CZY DELIKTOWEJ, MICROSOFT ANI DOSTAWCY MICROSOFT NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA, TREŚCI, INTERFEJSÓW API, ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG LUB KORZYSTANIA Z INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG LUB W WITRYNIE.

Microsoft może mieć patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące elementów zawartych w Treściach, Oprogramowaniu lub Usługach. Przekazanie Treści, Oprogramowania lub Usług nie powoduje przekazania licencji na rzeczone patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, o ile nie zostało to wyraźnie określone w postanowieniach umowy licencyjnej zawartej z Microsoft.

Początek strony

ZASTRZEŻENIE PRAW

Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszych Warunkach Korzystania z Witryny. Na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Witryny nie są udzielane też żadne inne prawa, ani przez ich domniemanie, ani na zasadzie uniemożliwiającej powoływanie się na okoliczności sprzeczne z wcześniejszymi deklaracjami (ang. estoppel), ani w inny sposób. 

Początek strony

ZABEZPIECZENIE KONTA I HASŁA

Jeśli dostęp do Usług wymaga utworzenia konta, wówczas użytkownik musi się zarejestrować i podać aktualne, pełne i dokładne informacje określone w stosownym formularzu rejestracyjnym. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem jego konta. Użytkownik zgadza się bezzwłocznie powiadamiać Microsoft o każdym przypadku nieupoważnionego korzystania z konta użytkownika bez wiedzy użytkownika lub innego naruszenia zabezpieczeń konta. Na Microsoft nie spoczywa odpowiedzialność za poniesione przez użytkownika straty wynikające z korzystania przez osobę trzecią z hasła lub konta użytkownika, niezależnie od tego, czy korzystanie takie miało miejsce za wiedzą, czy bez wiedzy użytkownika. Odpowiedzialność za poniesione przez Microsoft lub osoby trzecie straty wynikające z korzystania przez inną osobę z hasła lub konta użytkownika spoczywa na użytkowniku. Użytkownikowi nie wolno korzystać z innych kont bez zgody ich właścicieli.

Początek strony

ZABRONIONE KORZYSTANIE Z USŁUG

Członkowie społeczności Microsoft w ramach niniejszej witryny muszą przestrzegać Zasad postępowania dotyczących takich społeczności.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych w niniejszych warunkach i uwagach, pod rygorem zakończenia świadczenia Usług. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usług w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć jakikolwiek serwer Microsoft lub obsługiwaną przez niego sieć lub zakłócić odbiór i korzystanie z Usług innym użytkownikom. Użytkownikowi nie wolno dokonywać prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do serwerów Microsoft lub Usług w drodze łamania zabezpieczeń (ang. hacking), wyszukiwania haseł (ang. password mining) lub podejmowania innych działań. Użytkownikowi nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów lub informacji w sposób inny niż przewidziany w ramach Usług.

Usługi mogą obejmować usługi poczty e-mail, usługi BBS, czatów, grup dyskusyjnych, forów, społeczności, prywatnych stron internetowych, kalendarzy, albumów ze zdjęciami, magazynów plików lub innych funkcji lub narzędzi służących do komunikowania się z innymi użytkownikami („Usługi Komunikacyjne”). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług Komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, przesyłania i otrzymywania wiadomości oraz materiałów odpowiednich dla danej Usługi Komunikacyjnej lub ewentualnie z taką usługą związanych. Użytkownik zgadza się m.in. na to, że nie będzie korzystać z Usług Komunikacyjnych w celu:

 • przeprowadzania ankiet lub konkursów, tworzenia systemów mających charakter piramidy, przesyłania wiadomości w systemie łańcuszkowym, przesyłania wiadomości-śmieci, spamu lub innego rodzaju niechcianych lub masowych wiadomości (m.in. o charakterze komercyjnym);
 • zniesławiania, znieważania i nękania innych osób, grożenia im ani naruszania ich praw (w tym m.in. prawa do prywatności i komercyjnego wizerunku) w inny sposób;
 • udostępniania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub propagowania tematów, nazw, materiałów lub informacji niestosownych, wulgarnych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem;
 • przesyłania lub udostępniania w inny sposób plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym w szczególności prawami autorskimi lub w zakresie ochrony znaków towarowych (lub prawami do prywatności lub komercyjnego wizerunku), o ile użytkownik nie uzyskał na to wszelkich stosownych upoważnień;
 • korzystania z materiałów lub informacji, w tym w szczególności obrazów lub zdjęć, udostępnianych za pośrednictwem Usług w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności innych osób;
 • przesyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, roboty anulujące wiadomości (ang. cancelbot) lub uszkodzone elementy lub innego rodzaju oprogramowanie o podobnym charakterze, które może narazić na szkody komputery lub własność innych osób;
 • reklamowania lub przedstawiania w celach biznesowych ofert sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług, chyba że zamieszczanie takich wiadomości jest dozwolone w ramach Usług Komunikacyjnych;
 • pobierania plików (udostępnianych przez innych użytkowników Usługi Komunikacyjnej) w odniesieniu do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich reprodukowanie, wyświetlanie, odtwarzanie lub rozpowszechnianie w ten sposób jest niezgodne z prawem;
 • fałszowania lub usuwania informacji o prawach autorskich (w tym o prawach poszczególnych autorów), informacji prawnych lub innych stosownych informacji, oznaczeń dotyczących własności, etykiet świadczących o pochodzeniu oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • ograniczania lub zakazywania innym użytkownikom korzystania z Usług Komunikacyjnych;
 • naruszania zasad lub innych wytycznych mających zastosowanie do korzystania z danej Usługi Komunikacyjnej;
 • zbierania i gromadzenia informacji o innych osobach, w tym ich adresów e-mail;
 • naruszania obowiązujących przepisów prawa;
 • tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób;
 • odpłatnego lub nieodpłatnego używania, pobierania lub kopiowania w inny sposób jakiejkolwiek części katalogu użytkowników Usług lub innych informacji dotyczących użytkowników lub korzystania z Usług albo udostępniania tych części lub informacji innym osobom lub podmiotom.

Microsoft nie jest zobowiązany do monitorowania Usług Komunikacyjnych. Microsoft zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzania materiałów udostępnianych w ramach Usług Komunikacyjnych i usuwania dowolnych materiałów według własnego uznania.

Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym momencie informacji, które uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów wynikających ze stosownych regulacji, pism sądowych lub wniosków instytucji rządowych, oraz do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia w całości lub w części informacji lub materiałów według własnego uznania.

Użytkownik powinien zachowywać ostrożność w przypadku udostępniania w ramach Usług Komunikacyjnych informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika lub dzieci użytkownika oraz poufnych informacji biznesowych.  Microsoft nie kontroluje ani nie popiera żadnych treści, wiadomości ani informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych i w związku z powyższym wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Usług Komunikacyjnych. Osoby zarządzające usługami komputerowymi oraz zapewniające infrastrukturę dla takich usług nie są rzecznikami Microsoft, a ich punkt widzenia nie musi odzwierciedlać stanowiska przyjętego przez Microsoft.

Materiały przesyłane w ramach Usług Komunikacyjnych mogą podlegać ograniczeniom w zakresie ich dalszego wykorzystywania, reprodukowania lub rozpowszechniania. Użytkownik musi przestrzegać takich ograniczeń podczas pobierania tych materiałów.

Początek strony

MATERIAŁY PRZESŁANE NA WITRYNĘ

Microsoft nie rości sobie praw własności do kodu, treści, komentarzy, opinii, sugestii, informacji ani innych materiałów przesłanych przez użytkownika w ramach tej witryny lub Usług („Materiały Przesłane”). Przesłanie przez użytkownika powyższych materiałów oznacza, że Microsoft i spółki stowarzyszone Microsoft nieodwołalnie uzyskują prawo do przekazywania, używania, modyfikowania, rozpowszechniania lub innego komercyjnego wykorzystania Materiałów Przesłanych w dowolnym celu (w tym m.in. udzielanie ogółowi społeczeństwa praw do korzystania z Materiałów Przesłanych zgodnie z obowiązującymi Warunkami Korzystania z Witryny) oraz prawa do podania nazwiska i imienia, miejsca zamieszkania oraz adresu e-mail użytkownika w związku z Materiałami Przesłanymi.  Wspomniane prawa są udzielane na mocy posiadanych przez użytkownika lub będących pod kontrolą użytkownika stosownych praw własności intelektualnej.  

Z tytułu korzystania z Materiałów Przesłanych nie będzie wypłacane żadne wynagrodzenie. Microsoft nie jest zobowiązany do publikowania ani korzystania z Materiałów Przesłanych i może je usunąć w dowolnym momencie.

Przesłanie przez użytkownika powyższych materiałów oznacza, że użytkownik oświadcza, że ma lub w inny sposób kontroluje wszelkie prawa do Materiałów Przesłanych oraz że Materiały Przesłane nie podlegają prawom osób trzecich (włącznie z prawami do komercyjnego wizerunku). 

Początek strony

WYPOWIEDZENIE

Microsoft zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia użytkownikowi prawa do korzystania z Usług w dowolnym momencie bez powiadomienia oraz według własnego uznania.

Początek strony

UWAGI I PROCEDURY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Zgodnie z postanowieniami tytułu 17, sekcja 512(c)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych powiadomienia o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich powinny być przesyłane do Wyznaczonego Przedstawiciela Dostawcy Usług. ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ PONIŻSZEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Uwagi i procedury dotyczące zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

Początek strony

ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH

W NINIEJSZEJ WITRYNIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH. ŁĄCZA TE SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ MICROSOFT WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA, A UDOSTĘPNIENIE ICH W WITRYNIE NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z APROBOWANIEM PRZEZ MICROSOFT TREŚCI WITRYNY, DO KTÓREJ ODSYŁA DANE ŁĄCZE.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE: MICROSOFT NIE KONTROLUJE, NIE ANALIZUJE, NIE POPRAWIA, NIE POPIERA ANI NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY, PROJEKTY LUB USŁUGI OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE, W TYM PRZEZ DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH ORAZ OSOBY TRZECIE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN, DO KTÓRYCH WSPOMNIANE ŁĄCZA ODSYŁAJĄ; (ii) MICROSOFT NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH TAKICH OSÓB TRZECICH LUB ICH MATERIAŁÓW LUB USŁUG; (iii) TRANSAKCJE Z TAKIMI OSOBAMI TRZECIMI UŻYTKOWNIK DOKONUJE SĄ NA WŁASNE RYZYKO; ORAZ (iv) MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY LUB USŁUGI OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Początek strony

UWAGA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH

© 2010 Microsoft Corporation.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony

OGRANICZONA LICENCJA PUBLICZNA MICROSOFT

Zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie zatytułowanym „UWAGI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA UDOSTĘPNIANEGO W TEJ WITRYNIE” niniejsza licencja reguluje korzystanie z udostępnianego w tej witrynie kodu (oznaczonego jako „próbny” lub „przykładowy”), któremu nie towarzyszy stosowna umowa licencyjna. Jeśli Licencjobiorca korzysta z tego kodu („oprogramowanie”), oznacza to, że Licencjobiorca zaakceptował postanowienia niniejszej licencji. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może korzystać z oprogramowania.

1. Definicje

Terminy „reprodukować”, „reprodukcja”, „opracowania” oraz „rozpowszechnianie” należy interpretować zgodnie z prawem autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych.

Termin „wkład” oznacza oryginalne oprogramowanie lub jakiekolwiek modyfikacje lub dodatki do oprogramowania.

Termin „właściciel wkładu” oznacza osobę rozpowszechniającą swój wkład zgodnie z postanowieniami niniejszej licencji.

Termin „licencjonowane patenty” oznacza zastrzeżenia patentowe właściciela wkładu bezpośrednio dotyczące jego wkładu.

2. Udzielenie praw

(A) Udzielenie praw autorskich. Zgodnie z postanowieniami niniejszej licencji, w tym z warunkami i ograniczeniami przedstawionymi w punkcie 3, właściciel wkładu udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, wolnej od opłat tantiemowych licencji na korzystanie z praw autorskich w zakresie reprodukowania wkładu, przygotowywania jego opracowań oraz rozpowszechniania wkładu lub jakichkolwiek jego opracowań tworzonych przez Licencjobiorcę.

(B) Udzielenie praw patentowych. Zgodnie z postanowieniami niniejszej licencji, w tym z warunkami i ograniczeniami zawartymi w punkcie 3, właściciel wkładu — w ramach udzielanych przez niego praw do korzystania z patentu — udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, wolnej od opłat tantiemowych licencji na samodzielne lub zlecane osobom trzecim tworzenie oprogramowania zawierającego wkład lub jego opracowania, sprzedaż, oferowanie do sprzedaży oraz korzystanie z wkładu lub jego opracowań zawartych w oprogramowaniu, a także importowanie wkładu lub jego opracowań do oprogramowania oraz innego rodzaju dysponowanie tym wkładem lub jego opracowaniami w oprogramowaniu.

3. Warunki i ograniczenia

(A) Brak licencji na używanie znaku towarowego. W ramach niniejszej licencji Licencjobiorca nie uzyskuje żadnych praw do korzystania z nazwy, logo ani znaków towarowych właściciela wkładu.

(B) Jeśli Licencjobiorca zgłosi zastrzeżenie patentowe przeciw właścicielowi wkładu w związku z domniemanym naruszeniem patentów przez oprogramowanie, wówczas licencja na korzystanie z patentu udzielona Licencjobiorcy przez właściciela wkładu i dotycząca oprogramowania automatycznie wygasa.

(C) W przypadku rozpowszechniania przez Licencjobiorcę jakiejkolwiek części oprogramowania Licencjobiorca musi zachować wszelkie informacje dotyczące praw autorskich, patentów, znaków towarowych i ich właścicieli znajdujące się w oprogramowaniu.

(D) Licencjobiorca może rozpowszechniać części oprogramowania w postaci kodu źródłowego tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej licencji oraz pod warunkiem dołączenia do rozpowszechnianych części oprogramowania kompletnej kopii tej licencji.  Licencjobiorca może rozpowszechniać części oprogramowania w postaci kodu skompilowanego lub wynikowego tylko zgodnie z postanowieniami licencji zgodnej z niniejszą licencją.

(E) Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim, w jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi Licencjobiorca. Właściciel wkładu nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania.  Niniejsza licencja nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe właściciel wkładu wyłącza wszelkie dorozumiane rękojmie, w tym rękojmie co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw osób trzecich.

(F) Ograniczenie dotyczące platformy. Licencje udzielone na mocy postanowień zawartych w pkt. 2(A) i 2(B) dotyczą wyłącznie oprogramowania lub utworzonych przez Licencjobiorcę opracowań uruchamianych w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Początek strony