LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-TOEPASSING:

MICROSOFT INTUNE-BEDRIJFSPORTAL VOOR WINDOWS STORE


Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of afhankelijk van waar u woont, een van haar partners) en u. Lees deze bepalingen. Ze zijn van toepassing op de hierboven genoemde toepassing. De bepalingen zijn ook van toepassing op alle

 • updates,
 • aanvullingen,
 • op internet gebaseerde services en
 • ondersteuningsservices

van Microsoft voor deze toepassing, tenzij deze onderdelen worden geleverd met andere voorwaarden. Als dit het geval is, zijn die voorwaarden van toepassing.

DOOR DE TOEPASSING TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. GEBRUIK DE TOEPASSING NIET ALS U ZE NIET ACCEPTEERT.


Als u voldoet aan deze licentievoorwaarden, geniet u onderstaande eeuwigdurende rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.
  • Installatie en gebruik. U mag een onbeperkt aantal exemplaren van deze toepassing installeren en gebruiken op apparaten met Windows 8, Windows RT of opvolgende besturingssystemen in uw bezit of onder uw beheer. U mag deze toepassing gebruiken met een geldig bedrijfsabonnement van Microsoft Intune of een online service die Microsoft Intune-functies bevat.
  • Updates. Mogelijk zijn updates of upgrades voor Microsoft Intune vereist voor de volledige functionaliteit van het product. Bepaalde functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
  • Meegeleverde Microsoft-programma's. De toepassing bevat andere Microsoft-programma's. Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze programma's.
  • Programma's van derden. Deze toepassing bevat mogelijk programma's van derden die door Microsoft, niet de derde partij, aan u worden verstrekt onder deze gebruiksrechtovereenkomst. Kennisgevingen, indien aanwezig, voor het programma van de derde partij zijn uitsluitend ter informatie opgenomen.
 2. MOGELIJK IS INTERNETTOEGANG VEREIST. Er worden mogelijk in verband met het gebruik van de toepassing kosten in rekening gebracht voor internettoegang, gegevensoverdracht en andere services, conform uw dataserviceabonnement of een andere overeenkomst met uw netwerkprovider. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor alle kosten die door uw netwerkaanbieder in rekening worden gebracht.
 3. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert internetservices bij de toepassing. Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd.
  1. Toestemming voor op internet gebaseerde services of draadloze services. De toepassing maakt mogelijk verbinding met draadloze internetservices. Door uw het gebruik van de toepassing gaat u akkoord met de overdracht van standaardapparaatgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware, en randapparatuur) voor internetservices of draadloze services. Indien andere voorwaarden zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de services, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing.
  2. Misbruik van op internet gebaseerde services. U mag internetservices niet op een zodanige wijze gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services of het draadloze netwerk voor anderen in het geding komt. U mag de service niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken.
 4. FEEDBACK. Als u Microsoft feedback geeft over de toepassing, geeft u Microsoft het recht om kosteloos uw feedback te gebruiken, te delen en voor commerciële doeleinden te gebruiken op elke manier en voor elk doeleinde. U geeft ook derden, zonder kosten, alle patentrechten die benodigd zijn, zodat hun producten, technologieën en services gebruik kunnen maken van of contact kunnen maken met specifieke onderdelen van Microsoft-software of een Microsoft-dienst die de feedback bevat. U geeft geen feedback die onderhevig is aan een licentie waarvoor Microsoft eigen software of documentatie in licentie moet geven aan derden, omdat wij uw feedback hierin opnemen. Deze rechten blijven van kracht nadat deze overeenkomst is beëindigd.
 5. DRAAGWIJDTE VAN LICENTIE. De toepassing wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de toepassing. Microsoft behoudt zich alle overige rechten voor. U mag de toepassing alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de toepassing die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan
  • de technische beperkingen in de toepassing te omzeilen;
  • de toepassing te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht;
  • meer kopieën te maken van de toepassing dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk recht;
  • de toepassing te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
  • de toepassing te verhuren, in lease te geven of uit te lenen; of
  • de toepassing of deze overeenkomst aan enige derde partij over te dragen.
 6. EXPORTBEPERKINGEN. Op de toepassing zijn de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften van toepassing. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de toepassing. Dergelijke wetten leggen beperkingen op met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.
 7. ONDERSTEUNINGSSERVICES. De toepassing wordt “in de huidige staat” verstrekt, en wij zijn dan ook niet gehouden tot het leveren van ondersteuningsservices ervoor. Als u problemen hebt met deze toepassing of vragen hebt over uw gebruik ervan, met inbegrip van vragen over het privacybeleid van uw bedrijf, neemt u contact op met de beheerder in uw bedrijf. Neem geen contact op met de store, uw netwerkprovider, de fabrikant van uw apparaat of Microsoft.
 8. HANDELSMERKAANDUIDINGEN. Microsoft, Microsoft Intune en Office 365 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetservices en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de toepassing en ondersteuningsservices.
 10. TOEPASSELIJK RECHT.
  1. Verenigde Staten. Indien u de toepassing hebt verkregen in de Verenigde Staten, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Op alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht en onrechtmatige daad is het recht van de staat waar u woont van toepassing.
  2. Buiten de Verenigde Staten. Als u de toepassing hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar u gevestigd bent.
 11. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten ten opzichte van de partij waarvan u de toepassing hebt verkregen. Deze overeenkomst verandert niets aan uw rechten onder het recht van uw land als dit volgens het recht van uw land niet is toegestaan.
 12. VOOR AUSTRALIË: U BESCHIKT OVER WETTELIJKE GARANTIES IN HET KADER VAN DE AUSTRALIAN CONSUMER LAW EN NIETS IN DEZE VOORWAARDEN HEEFT DE BEDOELING AFBREUK TE DOEN AAN DEZE RECHTEN.

  BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN RECHTSMIDDELEN EN SCHADEVERGOEDINGEN. VOOR ZOVER WETTELIJK NIET IS VERBODEN, KUNT U BIJ MICROSOFT UITSLUITEND DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT MAXIMAAL ÉÉN AMERIKAANSE DOLLAR (USD 1,00). U STEMT ERMEE IN GEEN ANDERE SCHADE TE VERHALEN OP ANDERE GEDEKTE PARTIJEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING EN SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.

  Deze beperking geldt voor:

  • alles met betrekking tot de toepassing, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden en
  • vorderingen voor wanprestatie, garantie of voorwaarden; consumentenbescherming, misleiding, oneerlijke concurrentie, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, weglating, inbreuk of andere onrechtmatige daad; schending van wetten of voorschriften; of onrechtmatige verrijking; alles voor zover toegestaan door het toepasselijk recht.

  Dit geldt zelfs indien:

  1. reparatie, vervanging of restitutie van het aankoopbedrag voor de toepassing geen volledige compensatie vormt voor eventuele schade; of
  2. de Gedekte Partijen wisten van de mogelijkheid van de schade, of hiervan hadden moeten weten.

  Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade mogelijk niet is toegestaan.