EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CryptXmlGetDocContext function

The CryptXmlGetDocContext function returns the document context specified by the supplied handle.

Syntax


HRESULT WINAPI CryptXmlGetDocContext(
  _In_        HCRYPTXML          hCryptXml,
  _Out_ const CRYPT_XML_DOC_CTXT **ppStruct
);

Parameters

hCryptXml [in]

The handle of the document context to retrieve.

ppStruct [out]

A pointer to a pointer to a CRYPT_XML_DOC_CTXT structure that contains the returned document context.

Return value

If the function succeeds, the function returns zero.

If the function fails, it returns an HRESULT value that indicates the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 7 [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2 [desktop apps only]

Header

Cryptxml.h

Library

Cryptxml.lib

DLL

Cryptxml.dll

 

 

Weergeven: