EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Deze documentatie is gearchiveerd en wordt niet onderhouden.

DataGridColumnStyle.HeaderAccessibleObject Property

This property supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Gets the AccessibleObject for the column.

Namespace: System.Windows.Forms
Assembly: System.Windows.Forms (in system.windows.forms.dll)

public AccessibleObject HeaderAccessibleObject { get; }
/** @property */
public AccessibleObject get_HeaderAccessibleObject ()

public function get HeaderAccessibleObject () : AccessibleObject

Not applicable.

Property Value

An AccessibleObject for the column.

Windows 98, Windows Server 2000 SP4, Windows CE, Windows Millennium Edition, Windows Mobile for Pocket PC, Windows Mobile for Smartphone, Windows Server 2003, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP SP2, Windows XP Starter Edition

The Microsoft .NET Framework 3.0 is supported on Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2, and Windows Server 2003 SP1.

.NET Framework

Supported in: 3.0, 2.0, 1.1, 1.0
Weergeven: