EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Deze documentatie is gearchiveerd en wordt niet onderhouden.

RectangleF.Empty Field

Represents an instance of the RectangleF class with its members uninitialized.

Namespace: System.Drawing
Assembly: System.Drawing (in system.drawing.dll)

public static readonly RectangleF Empty
public static final RectangleF Empty
public static final var Empty : RectangleF
Not applicable.

The members of the new RectangleF are left uninitialized.

Windows 98, Windows Server 2000 SP4, Windows CE, Windows Millennium Edition, Windows Mobile for Pocket PC, Windows Mobile for Smartphone, Windows Server 2003, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP SP2, Windows XP Starter Edition

The Microsoft .NET Framework 3.0 is supported on Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2, and Windows Server 2003 SP1.

.NET Framework

Supported in: 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Compact Framework

Supported in: 2.0, 1.0
Weergeven: