EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.
Deze documentatie is gearchiveerd en wordt niet onderhouden.

ICollectionView Interface

Enables collections to have the functionalities of current record management, custom sorting, filtering, and grouping.

Namespace: System.ComponentModel
Assembly: WindowsBase (in windowsbase.dll)

public interface ICollectionView : IEnumerable, INotifyCollectionChanged
public interface ICollectionView extends IEnumerable, INotifyCollectionChanged
public interface ICollectionView extends IEnumerable, INotifyCollectionChanged
Interfaces cannot be used directly in XAML; see types that implement this interface.

The interface is implemented by the CollectionView class, which is the base class for BindingListCollectionView, ListCollectionView, and ItemCollection.

Windows 98, Windows Server 2000 SP4, Windows CE, Windows Millennium Edition, Windows Mobile for Pocket PC, Windows Mobile for Smartphone, Windows Server 2003, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP SP2, Windows XP Starter Edition

The Microsoft .NET Framework 3.0 is supported on Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2, and Windows Server 2003 SP1.

.NET Framework

Supported in: 3.0
Weergeven: