Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
MSDN Library
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IngestManifestAssetCollection.Create Method

Updated: December 20, 2012

Creates an ingest manifest asset information for the collection.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Declaratie
Public Function Create ( _
	asset As IAsset, _
	files As String() _
) As IIngestManifestAsset
'Gebruik
Dim instance As IngestManifestAssetCollection 
Dim asset As IAsset 
Dim files As String()
Dim returnValue As IIngestManifestAsset 

returnValue = instance.Create(asset, files)

Parameters

asset
Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IAsset
The destination asset for which uploaded and processed files will be associated.
files
Type: System.String()
The files which needs to be uploaded and processed.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.IIngestManifestAsset
The created ingest manifest asset information for the collection.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft