Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudMediaContext.IngestManifests Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of bulk ingest manifests in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Declaratie
Public Overrides ReadOnly Property IngestManifests As IngestManifestCollection 
	Get
'Gebruik
Dim instance As CloudMediaContext 
Dim value As IngestManifestCollection 

value = instance.IngestManifests

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft