Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
AccessedAt Property
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TopicDescription.AccessedAt Property

 

Gets the time and date at which a message was last sent to the topic.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime AccessedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime

The time and date at which a message was last sent to the topic.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft