Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
UserMetadata Property
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

SubscriptionDescription.UserMetadata Property

 

Gets or sets the user metadata.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string UserMetadata { get; set; }

Property Value

Type: System.String

The user metadata.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft