EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

QueueDescription.RequiresDuplicateDetection Property

 

Gets or sets the value indicating if this queue requires duplicate detection.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

Public Property RequiresDuplicateDetection As Boolean

Property Value

Type: System.Boolean

true if this queue requires duplicate detection; otherwise, false.

Return to top
Weergeven: