EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

MessageClientEntity.ThrowIfDisposedOrImmutable Method

Throws an exception if the client is disposed or immutable.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected void ThrowIfDisposedOrImmutable()
Weergeven: