Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

Type.GetInterface Method (String)

Searches for the interface with the specified name.

Namespace:  System
Assembly:  mscorlib (in mscorlib.dll)

public Type GetInterface(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String

The string containing the name of the interface to get. For generic interfaces, this is the mangled name.

Return Value

Type: System.Type
An object representing the interface with the specified name, implemented or inherited by the current Type, if found; otherwise, null.

Implements

_Type.GetInterface(String)

ExceptionCondition
ArgumentNullException

name is null.

AmbiguousMatchException

The current Type represents a type that implements the same generic interface with different type arguments.

The search for name is case-sensitive.

If the current Type represents a constructed generic type, this method returns the Type with the type parameters replaced by the appropriate type arguments.

If the current Type represents a type parameter in the definition of a generic type or generic method, this method searches the interface constraints and any interfaces inherited from class or interface constraints.

NoteNote

For generic interfaces, the name parameter is the mangled name, ending with a grave accent (`) and the number of type parameters. This is true for both generic interface definitions and constructed generic interfaces. For example, to find IExample<T> (IExample(Of T) in Visual Basic) or IExample<string> (IExample(Of String) in Visual Basic), search for "IExample`1".

The following code example uses the GetInterface(String) method to search the Hashtable class for the IDeserializationCallback interface, and lists the methods of the interface.

The code example also demonstrates the GetInterface(String, Boolean) method overload and the GetInterfaceMap method.

public static void Main()
{
  Hashtable hashtableObj = new Hashtable();
  Type objType = hashtableObj.GetType();
  MemberInfo[] arrayMemberInfo;
  MethodInfo[] arrayMethodInfo;
  try
  {  
    // Get the methods implemented in 'IDeserializationCallback' interface.
    arrayMethodInfo =objType.GetInterface("IDeserializationCallback").GetMethods();
    Console.WriteLine ("\nMethods of 'IDeserializationCallback' Interface :");
    for(int index=0;index < arrayMethodInfo.Length ;index++)
      Console.WriteLine (arrayMethodInfo[index].ToString() ); 

    // Get FullName for interface by using Ignore case search.
    Console.WriteLine ("\nMethods of 'IEnumerable' Interface");
    arrayMethodInfo = objType.GetInterface("ienumerable",true).GetMethods();
    for(int index=0;index < arrayMethodInfo.Length ;index++)
      Console.WriteLine (arrayMethodInfo[index].ToString()); 

    //Get the Interface methods for 'IDictionary' interface
    InterfaceMapping interfaceMappingObj;
    interfaceMappingObj = objType.GetInterfaceMap(typeof(IDictionary));
    arrayMemberInfo = interfaceMappingObj.InterfaceMethods;
    Console.WriteLine ("\nHashtable class Implements the following IDictionary Interface methods :");
    for(int index=0; index < arrayMemberInfo.Length; index++)
      Console.WriteLine (arrayMemberInfo[index].ToString() ); 
  }
  catch (Exception e)
  {
    Console.WriteLine ("Exception : " + e.ToString());      
  }         
}

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1
Weergeven:
© 2015 Microsoft