Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ConfigXmlDocument Class

This class supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Wraps the corresponding XmlDocument type and also carries the necessary information for reporting file-name and line numbers.

Namespace: System.Configuration
Assembly: System (in system.dll)

public sealed class ConfigXmlDocument : XmlDocument, IConfigErrorInfo
public final class ConfigXmlDocument extends XmlDocument implements IConfigErrorInfo
public final class ConfigXmlDocument extends XmlDocument implements IConfigErrorInfo
Not applicable.

The ConfigXmlDocument wraps the corresponding XmlDocument type to carry the necessary information for reporting file-name and line numbers. This information is necessary when the system issues configuration errors.

  • SecurityPermission  for full trust for the immediate caller. This class cannot be used by partially trusted code.

System.Object
   System.Xml.XmlNode
     System.Xml.XmlDocument
      System.Configuration.ConfigXmlDocument

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Windows 98, Windows Server 2000 SP4, Windows Millennium Edition, Windows Server 2003, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP SP2, Windows XP Starter Edition

The Microsoft .NET Framework 3.0 is supported on Windows Vista, Microsoft Windows XP SP2, and Windows Server 2003 SP1.

.NET Framework

Supported in: 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft