Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudBlob.Properties Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets the blob's system properties.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Bruk
Dim instance As CloudBlob
Dim value As BlobProperties

value = instance.Properties

public BlobProperties Properties { get; }

Property Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.BlobProperties

The system properties of the blob.

The FetchAttributes method populates the system properties and user-defined metadata of a blob. Before reading the properties or metadata of a blob, you should always call this method or the BeginFetchAttributes method to retrieve the latest values for the properties and metadata of the blob from the service.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Vis:
© 2015 Microsoft