EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TableQuery.GenerateFilterConditionForGuid Method (String, String, Guid)

 

Updated: April 11, 2016

Generates a property filter condition string for the Guid value.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static string GenerateFilterConditionForGuid(
	string propertyName,
	string operation,
	Guid givenValue
)

Parameters

propertyName
Type: System.String

A string containing the name of the property to compare.

operation
Type: System.String

A string containing the comparison operator to use.

givenValue
Type: System.Guid

A Guid containing the value to compare with the property.

Return Value

Type: System.String

A string containing the formatted filter condition.

Return to top
Vis: