IsEmulated Property
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RoleEnvironment.IsEmulated Property

 

Indicates whether the role instance is running in the Microsoft Azure compute emulator.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static bool IsEmulated { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

Type: System.Boolean

true, if the role instance is running in the compute emulator; otherwise, false.

Return to top
Vis:
© 2015 Microsoft