MSDN Library
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ILocator.Path Property

Updated: December 4, 2013

Gets the locator path.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

string Path { get; }

Property Value

Type: System.String
The locator path.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2016 Microsoft