EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IIngestManifest.Name Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the friendly name for your Asset.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

string Name { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The friendly name for your Asset.

This property is optional.

Fellesskapsinnhold

Vis: