MSDN Library
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IIngestManifest.Id Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the unique identifier set by Media Services.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

string Id { get; }

Property Value

Type: System.String
The unique identifier set by Media Services.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft