MSDN Library
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

IIngestManifest.Created Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the DateTime of manifest creation.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

DateTime Created { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The DateTime of manifest creation.

This value is set by Media Services at creation time. It represents the number of milliseconds since midnight Jan 1, 1970.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2016 Microsoft