EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudMediaContext.ParallelTransferThreadCount Property

Gets or sets the number of threads to use to for each blob transfer.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public int ParallelTransferThreadCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

The default value is 10.

Vis: