Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudMediaContext.Locators Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of locators in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override LocatorBaseCollection Locators { get; }

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft