EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudMediaContext.JobTemplates Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of job templates available in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override JobTemplateBaseCollection JobTemplates { get; }

Fellesskapsinnhold

Vis: