Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudMediaContext.IngestManifests Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of bulk ingest manifests in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Erklæring
Public Overrides ReadOnly Property IngestManifests As IngestManifestCollection 
	Get
'Bruk
Dim instance As CloudMediaContext 
Dim value As IngestManifestCollection 

value = instance.IngestManifests

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft