EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

CloudMediaContext.IngestManifests Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of bulk ingest manifests in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Erklæring
Public Overrides ReadOnly Property IngestManifests As IngestManifestCollection 
	Get
'Bruk
Dim instance As CloudMediaContext 
Dim value As IngestManifestCollection 

value = instance.IngestManifests

Fellesskapsinnhold

Vis: