Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BulkIngestMediaContext.Files Property

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Gets the collection of files in this ingest operation.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.BulkIngest
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Bruk
Dim instance As BulkIngestMediaContext
Dim value As BaseFileInfoCollection

value = instance.Files

public override BaseFileInfoCollection Files { get; }
/** @property */
public BaseFileInfoCollection get_Files ()

public override function get Files () : BaseFileInfoCollection

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8 Beta

Target Platforms


Build Date:

2012-06-07
Vis:
© 2015 Microsoft