MSDN Library
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

AssetState Enumeration

Updated: November 15, 2012

Specifies the allowed states of an asset.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum AssetState

Member nameDescription
Deleted Specifies that the asset has been deleted.

Initialized Specifies that the asset is in initialized state.

Published Specifies that the asset is published.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2016 Microsoft