EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TokenProvider.CreateOAuthTokenProvider Method (IEnumerable<Uri>, NetworkCredential)

 

Creates an OAuth (open standard for authorization) token provider.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateOAuthTokenProvider(
	IEnumerable<Uri> stsUris,
	NetworkCredential credential
)

Parameters

stsUris
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>

The URIs of the Security Token Service (STS).

credential
Type: System.Net.NetworkCredential

The user credential.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider

The TokenProvider for returning OAuth token.

Return to top
Vis: