Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

TokenProvider.CreateOAuthTokenProvider Method

Creates an OAuth (open standard for authorization) token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateOAuthTokenProvider(
	IEnumerable<Uri> stsUris,
	NetworkCredential credential
)

Parameters

stsUris
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>
The URIs of the Security Token Service (STS).
credential
Type: System.Net.NetworkCredential
The user credential.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The TokenProvider for returning OAuth token.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft