Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RelayedOnewayTransportSecurity Class

Represents the transport security settings of a one-way binding.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.RelayedOnewayTransportSecurity

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public sealed class RelayedOnewayTransportSecurity

The RelayedOnewayTransportSecurity type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyProtectionLevelGets or sets the transport security protection level.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft