Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
Expand Minimize
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NamespaceManager.EndCreateTopic Method

Ends an asynchronous request to create a topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TopicDescription EndCreateTopic(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the topic creation operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
The TopicDescription of the newly created topic.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

result is null.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft