EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

SqlFilter.Preprocess Method ()

 

Gets the preprocessed filter expression.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override Filter Preprocess()

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Filter

The preprocessed filter expression.

Return to top
Vis: