Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

RuleDescription Class

Represents a description of a rule.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityDescription
    Microsoft.ServiceBus.Messaging.RuleDescription

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[DataContractAttribute(Name = "RuleDescription", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public sealed class RuleDescription : EntityDescription

The RuleDescription type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodRuleDescription()Initializes a new instance of the RuleDescription class with default values.
Public methodRuleDescription(String)Initializes a new instance of the RuleDescription class with the specified name.
Public methodRuleDescription(Filter)Initializes a new instance of the RuleDescription class with the specified filter expression.
Public methodRuleDescription(String, Filter)Initializes a new instance of the RuleDescription class with the specified name and filter expression.
Top

  NameDescription
Public propertyActionGets or sets the action to perform if the message satisfies the filtering expression.
Public propertyCreatedAtGets creation time of the rule.
Public propertyExtensionDataGets or sets the structure that contains extra data. (Inherited from EntityDescription.)
Public propertyFilterGets or sets the filter expression used to match messages.
Public propertyIsReadOnlyGets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only. (Inherited from EntityDescription.)
Public propertyNameGets or sets the name of the rule.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Public fieldStatic memberDefaultRuleNameSpecifies the name of the default rule.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft