EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

NetMessagingTransportSettings.BatchFlushInterval Property

 

Gets or sets the batch flush interval.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan BatchFlushInterval { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

The batch flush interval.

Return to top
Vis: