EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

Saml Property

Gets the Security Assertion Markup Language credential object stored in this instance.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Description
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public SamlCredential Saml { get; internal set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Description..::..SamlCredential
The Security Assertion Markup Language credential object stored in this instance.

If the Security Assertion Markup Language (SAML) credential object in this instance is nullNothingnullptrunita null reference (Nothing in Visual Basic), this property creates this object and returns it.

Fellesskapsinnhold

Vis: