EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

StartService Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static void StartService(
	string serviceName,
	Func<ServiceBase> serviceCreator,
	string eventSourceName
)

Parameters

serviceName
Type: System..::..String
Internal.
serviceCreator
Type: System..::..Func<(Of <(<'ServiceBase>)>)>
Internal.
eventSourceName
Type: System..::..String
Internal.

Fellesskapsinnhold

Vis: